(این محصول برای جلوگیری از تخریب سیستم تاسیسات ساختمان در هنگام زلزله و رانش زمین کاربرد دارد )
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری